Cải cách hành chính

Kế hoạch Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2024

* Cải cách thủ tục hành chính để phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

* Lợi ích của dịch vụ công quốc gia

* Ngân hàng Video hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần

* Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025

Nhiều hạn chế cần khắc phục trong cải cách hành chính

* Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023

* Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2023

* Truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

* Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 6/4/2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

* Triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh

* Công tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định 6 tháng đầu năm 2022

* Báo cáo tóm tắt Giải pháp thực hiện cải cách hành chính năm 2022

* Kế hoạch truyền thông về công tác cải cách hành chính nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022

*  Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022

* Phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

* Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

* Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 -2025


* Sở LĐ-TB&XH tích cực thực hiện chuyển đổi số

* Thông báo số 2128/TB-SLĐTBXH ngày 05/08/2021 V/v Thông báo số điện thoại đường dây nóng và trực phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

* Thông báo số 3384/TB-SLĐTBXH ngày 16/12/2021 V/v cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐ-TB&XH

* Thông báo số 2008/TB-SLĐTBXH ngày 22/7/2021 V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

* Công văn số 3321/SLĐTBXH-VP ngày 13/12/2021 V/v rà soát, hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

* Công văn số 2314/SLĐTBXH-VP ngày 25/8/2021 V/v tình hình thực hiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh

* Công văn số 2220/SLĐTBXH-VP ngày 16/8/2021 V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở năm 2021

* Kế hoạch số 1231/KH-SLĐTBXH ngày 17/5/2021 ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính năm 2021

* Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng các Quy định thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính trên lĩnh vực: Tư pháp – Y tế, Tư pháp – Việc làm

* Giao lưu trực tuyến về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

* Chi trả lương hưu, chế độ chính sách qua bưu điện: Ðảm bảo đúng, đủ, kịp thời

* NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI: Ðưa chính sách an sinh vào cuộc sống

Thông báo về việc thử nghiệm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thông báo về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm

* Tiếp tục nâng tỉ lệ hồ sơ giải quyết trước thời hạn

* Thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

* Sở LĐ-TB&XH: 66,5% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn

* Đột phá từ số hoá hồ sơ người có công

Sở LĐ-TB&XH: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

* Sở LĐ-TB&XH: Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2017

* CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017:

 - Kế hoạch cải cách hành chính.

 - Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính.

 - Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

 - Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

 - Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

 - Kế hoạch công tác pháp chế.

 - Kế hoạch rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

 - Kế hoạch thực hành, tiết kiệm chống lãng phí.

 - Quy chế về thực hiện văn hóa công sở

Sở LĐ-TB&XH và những “cú hích” trong công tác cải cách hành chính

Phần mềm quản lý công tác thi đua - khen thưởng của Sở LĐ-TB&XH: Một sản phẩm hữu ích

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp

Số hóa tài liệu lưu trữ người có công: Lợi nhiều bề

Hội nghị tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng; công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2016

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

Sở LĐ-TB&XH: nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Kế hoạch số 3513/KH-SLĐTBXH ngày 31/12/2015 của Sở LĐ-TB&XH ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

Văn bản mới

23/CT-TTg

Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

lượt xem: 6 | lượt tải:1

540/QĐ-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh trong năm 2024

lượt xem: 10 | lượt tải:2

468/QĐ-UBND

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Định trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

lượt xem: 15 | lượt tải:25

135/QĐ-LĐTBXH

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

lượt xem: 13 | lượt tải:5

134/QĐ-LĐTBXH

Công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 23 | lượt tải:12
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay1,563
  • Tháng hiện tại22,099
  • Tổng lượt truy cập6,120,969
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây