Tìm kiếm
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1024/QĐ-UBND 25/03/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
2 973/QĐ-UBND 20/03/2020 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
3 509/QĐ-UBND 06/03/2020 Về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
4 729/QĐ-UBND 05/03/2020 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
5 735/QĐ-UBND 05/03/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông được tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
6 530/QĐ-UBND 21/02/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
7 948/UBND-VX 21/02/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động GDNN nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
8 09/QĐ-SLĐTBXH 06/01/2020 Quyết định V/v tặng Giấy khen về thành tích công tác năm 2019
9 08/QĐ-SLĐTBXH 06/01/2020 Quyết định V/v Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2019
10 07/QĐ-SLĐTBXH 06/01/2020 Quyết định V/v Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019
11 4756/QĐ-UBND 20/12/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH
12 4729/QĐ-UBND 18/12/2019 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
13 4659/QĐ-UBND 13/12/2019 Công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.
14 4386/QĐ-UBND 25/11/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm, an toàn lao động thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
15 3375/QĐ-UBND 19/09/2019 V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
16 3342/QĐ-UBND 18/09/2019 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
17 3230/QĐ-UBND 09/09/2019 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019
18 2890/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
19 2835/QĐ-UBND 15/08/2019 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
20 3304/LĐTBXH-BĐG 06/08/2019 Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
21 2679/QĐ-UBND 01/08/2019 Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trên lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, người có công thuộc phạm vi chức năng của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định
22 2678/QĐ-UBND 01/08/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
23 2527/QĐ-UBND 24/07/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
24 2509/QĐ-UBND 23/07/2019 Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng của Sở LĐ-TB&XH, UBND cấp xã tỉnh Bình Định
25 2259/QĐ-UBND 03/07/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
26 2234/QĐ-UBND 01/07/2019 Về việc Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trên lĩnh vực gáio dục nghề nghiệp, quản lý lao động ngoài nước, lao động, tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng của Sở LĐ-TB&XH, UBND cấp huyện tỉnh Bình Định
27 1437/QĐ-TTg 29/10/2018 Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025
28 1438/QĐ-TTg 29/10/2018 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025
29 84/2014/NĐ-CP 08/09/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
30 1959/QĐ-UBND 18/06/2017 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hoá học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm hoạ dựa và cộng đồng giai
31 4351/QĐ-UBND 24/11/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định
32 153/2016/NĐ-CP 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
33 3981/QĐ-UBND 03/11/2016 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
34 2342/QĐ-UBND 07/07/2016 V/v phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020
35 1023/QĐ-TTg 07/06/2016 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020
36 56/2017/NĐ-CP 06/06/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
37 34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
38 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em
39 225/QĐ-TTg 02/04/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
40 3934/QĐ-UBND 11/01/2016 V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
41 100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự
42 88/2015/QH13 20/11/2015 Luật Kế toán
43 97/2014/NĐ-CP 17/10/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
44 13/2015/TT-BTP 29/09/2015 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Thông báo mới

- Công văn số 730/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 23/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào hai quỹ hưu trí và tử tuất.
- Công văn số 724/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 20/3/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v cho học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra.
- Công văn số 344/SLĐTBXH-TTr ngày 18/02/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v đăng ký tài khoản thực hiện tự kiểm tra và báo cáo trực tuyến kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động.

Văn bản mới

1024/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC không liên thông cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

lượt xem: 3 | lượt tải:2

973/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

lượt xem: 4 | lượt tải:4

509/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

lượt xem: 6 | lượt tải:4

729/QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

lượt xem: 5 | lượt tải:6

735/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông được tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định

lượt xem: 5 | lượt tải:4
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay588
  • Tháng hiện tại14,433
  • Tổng lượt truy cập44,584
Liên kết Web
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây