TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Thanh tra
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
62
  Số lượt truy cập:
1578430
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Bảo trợ xã hội (BTXH) là một trong những công tác lớn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong những năm qua, công tác BTXH đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn đó một số tồn tại cần khắc phục.

Nhiều thiếu sót, tồn tại

Trên lĩnh vực BTXH, đã có nhiều văn bản pháp luật được ban hành, như Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH… Cùng với đó là nhiều chính sách, đề án liên quan đến trợ giúp xã hội trên các lĩnh vực người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giảm nghèo, trợ giúp xã hội.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương cấp xã, nhìn chung, UBND xã đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện tương đối tốt chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo, nâng cao vai trò và tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực vào các hoạt động, đóng góp vào kết quả, thành tích chung trong việc thực hiện chính sách của xã. Các nội dung trong thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo được xã chú trọng, như: tổ chức xét duyệt, quản lý và thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng theo quy định; điều tra, rà soát các hộ nghèo, cận nghèo, vận động đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo của xã để thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn; trợ giúp phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho các hộ, nhất là đối với các hộ nghèo; thực hiện các chính sách trợ giúp khác cho các đối tượng BTXH...

Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thiếu sót, tồn tại, chủ yếu là công tác xét duyệt, quản lý đối tượng BTXH, quản lý việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo chưa chặt chẽ, thiếu chế độ tự kiểm tra định kỳ. Cụ thể, thành phần Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của xã chưa đầy đủ theo quy định; có trường hợp xét duyệt đề nghị đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không đúng quy định; một số trường hợp đối tượng đã chết, hết điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nhưng theo dõi và báo giảm chưa đầy đủ, kịp thời, dẫn đến việc cấp - hưởng sai quy định; một số đối tượng có sai lệch về họ tên, năm sinh giữa Danh sách cấp tiền trợ cấp xã hội hàng tháng, Sổ hộ khẩu gia đình, Giấy CMND và thẻ BHYT.

Mặt khác, công tác rà soát đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đối tượng thuộc hộ nghèo chưa chặt chẽ, còn có trường hợp cấp trùng đối tượng; một số sổ, danh sách quản lý do xã lập không ghi ngày ban hành. Quỹ Vì người nghèo của xã chưa mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước mà để kế toán quỹ giữ tiền, chưa bố trí người làm kế toán ngân sách và tài chính xã kiêm nhiệm công tác kế toán quỹ; chưa lập đầy đủ các sổ sách theo dõi, quản lý quỹ theo quy định; không lập dự toán chi quỹ hằng năm, báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi theo quy định. Chưa có sự quan tâm trong công tác xây dựng, quản lý đối với Quỹ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Quỹ trợ giúp người khuyết tật và công tác chăm sóc sức khỏe cho người, người khuyết tật của xã...

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, sự vào cuộc của UBND cấp xã là rất quan trọng. Cụ thể, UBND cấp xã cần:

- Quy định và thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ trong việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo để đảm bảo công tác quản lý đối tượng, quản lý việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo được chặt chẽ, có hệ thống.

- Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của xã phải có đầy đủ các thành phần theo quy định; hướng dẫn các thôn rà soát đối tượng, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ và tổ chức xét duyệt đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành: Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT của liên tịch Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; Luật Người cao tuổi, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Triển khai thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng theo mức mới cho đối tượng theo Quy định về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 2/7/2015 của UBND tỉnh. Trong việc cấp phát trợ cấp xã hội (hàng tháng, đột xuất, ...): các trường hợp nhận thay tiền, hàng trợ cấp phải có giấy ủy quyền, những trường hợp đối tượng có sức khỏe quá yếu, không nhận thức được thì phải có biên bản cuộc họp gia đình, hoặc họ tộc giao trách nhiệm nhận thay.

- Những trường hợp đối tượng giảm do chết hoặc hết điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: phải báo giảm đầy đủ, kịp thời và xóa tên trong danh sách chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng.

- Đối với trường hợp hưởng không đúng đối tượng theo quy định: kịp thời lập thủ tục báo cáo Phòng LĐ-TB&XH trình UBND huyện ra quyết định cắt chế độ trợ cấp và thu hồi số tiền đã hưởng sai nộp vào ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện kiểm tra các giấy tờ liên quan của các đối tượng có sai lệch về họ tên, năm sinh và thống nhất với đối tượng để điều chỉnh lại những sai lệch trong hồ sơ quản lý và danh sách chi trả.

- Tổ chức quản lý, rà soát đề nghị cấp thẻ BHYT và thực hiện cấp phát cho các đối tượng phải chặt chẽ, tránh trường hợp cấp trùng đối tượng.

- Đối với Quỹ Vì người nghèo của xã:

Căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Bì người nghèo được ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-MTTW ngày 25/4/2011 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 5/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Vì người nghèo: tổ chức việc xây dựng quỹ; bố trí người làm kế toán ngân sách và tài chính xã kiêm nhiệm kế toán quỹ; lập đầy đủ các loại sổ sách kế toán quỹ và mở tài khoản riêng tại kho bạc, thực hiện công tác kế toán, theo dõi thu, chi quỹ theo quy định. Lập dự toán thu, chi; báo cáo tài chính và quyết toán thu, chi quỹ theo quy định.

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi để quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hỗ trợ cho hoạt động của người cao tuổi phải đồng thời phát huy vai trò của người theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức chăm sóc sức khỏe cho cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi và Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ Y tế.

- Tổ chức quản lý mọi người khuyết tật của xã; thành lập Quỹ trợ giúp người khuyết tật, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật của xã.

Ở cấp cao hơn, UBND cấp huyện hằng năm phải có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, phát huy nhân rộng các ưu điểm, phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, vi phạm trong thực hiện và quản lý việc thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng BTXH và công tác giảm nghèo của các xã trên địa bàn.


Trần Thanh Việt, Phó Chánh Thanh tra   (Cập nhật ngày 10-08-2016)    Các tin liên quan:
  UBND tỉnh phát động tuần lễ Quốc gia về An toàn- vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ lần thứ 18, năm 2016 (20-03-2016)
  HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2016 (20.3 - 26.3):Tai nạn lao động và những nỗi đau dai dẳng (19-03-2016)
  Khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công (02-02-2016)
  Chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2015: Tập trung cho lao động ở các doanh nghiệp thi công xây lắp và khai thác chế biến đá (20-08-2015)
  Một số vấn đề quan trọng trong việc thực hiện kết luận thanh tra (05-08-2015)
     Văn bản mới
Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định