TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Giáo dục nghề nghiệp
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
35
  Số lượt truy cập:
1321341
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
Nhiều năm qua, công tác đào tạo nghề luôn được Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm chỉ đạo; chương trình đào tạo nghề được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, số lượng, chất lượng lao động qua đào tạo nghề vẫn còn thấp, một số ngành nghề đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu. Phần lớn lao động sau khi đào tạo - nhất là lao động nông thôn, chưa phát huy, vận dụng kỹ thuật trong sản xuất để tăng năng suất, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã xây dựng Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015), Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015).

Bên cạnh đó là nhiều văn bản được ban hành để hướng dẫn cụ thể các hoạt động trên lĩnh vực dạy nghề. Đó là những cơ sở quan trọng để Sở LĐ-TB&XH đưa hoạt động dạy nghề ngày càng đi vào quy củ, nền nếp. Cụ thể, Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập các Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/12/2015). Đồng thời, tiến hành quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2020 - tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH cũng hướng dẫn các cơ sở đào tạo nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp mới theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015). Cùng với đó là thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề: rà soát đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng, sử dụng theo đúng vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để từng bước giáo viên đạt chuẩn về dạy nghề theo quy định tại Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 và Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2015), Thông tư số 41/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về sử dụng, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2015).

Mặt khác, sẽ hướng dẫn về công tác tuyển sinh, công tác đào tạo nghề được thực hiện tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2015) và Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về đào tạo thường xuyên (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2015).

Ngoài ra, sẽ hướng dẫn thực hiện tốt chính sách học nghề cho các đối tượng: người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hỗ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, thực hiện tại Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành) và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016).

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trong thời gian đến, Sở LĐ-TB&XH sẽ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản trên cho lãnh đạo cấp huyện, xã và các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 3/2016. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.


Lê Văn Nghinh, Trưởng phòng Dạy nghề  (Cập nhật ngày 01-05-2016)    Các tin liên quan:
  Khai mạc Hội thi tay nghề cấp tỉnh 2016 (06-04-2016)
  Năm 2016, dạy nghề cho 16.500 lao động nông thôn (29-12-2015)
  Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp tỉnh 2015: Khơi sức sáng tạo giáo viên nghề (02-12-2015)
  Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh Bình Định năm 2015 (14-06-2015)
  Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (18-04-2015)
     Văn bản mới
Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
hướng dẫn khen thưởng công tác
an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ
hàng năm tại Tuần lễ Quốc gia

Hướng dẫn khen thưởng công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2017: Công văn số 4220/LĐTBXH-ATLĐ; Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH

 

Thông báo số 48/TB-ATLĐ ngày 25/01/2018 của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp nhận thông tin, vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động 

     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định