TRANG CHỦ    TIN TỨC - SỰ KIỆN    Thanh tra
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
6
  Số lượt truy cập:
1578312
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
BIDIPHAR
So với các quy định về thực hiện kết luận thanh tra trước đây, nội dung được quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/ 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2015) đã cụ thể hóa hơn trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện kết luận thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra.

Ảnh minh họa: Cuộc họp công bố quyết định thanh tra

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thanh tra nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

Nguyên tắc thực hiện kết luận thanh tra là phải được đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh. Các sai phạm được xác định cụ thể, rõ ràng trong kết luận thanh tra phải được xử lý nhanh chóng, nghiêm minh, kiến nghị, yêu cầu trong kết luận thanh tra phải được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật; phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Nội dung đang được thanh tra lại, nội dung kết luận thanh tra xin ý kiến chỉ đạo mà chưa có ý kiến chỉ đạo xử lý của người có thẩm quyền thì chưa bắt buộc phải thực hiện.

Đặc biệt, Nghị định này quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế; xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm; khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật qua công tác thanh tra. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra; trách nhiệm của đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra thực hiện việc xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế…

Đối với thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra có trách nhiệm:

1. Ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra khi có một trong các trường hợp sau: kết luận thanh tra có nội dung xin ý kiến chỉ đạo thực hiện, nội dung kết luận thanh tra có yếu tố nước ngoài, nội dung kiến nghị xử lý trong kết luận thanh tra phù hợp với quy định của pháp luật nhưng thiếu tính khả thi, kết luận thanh tra mà thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra cần có văn bản chỉ đạo thực hiện.

2. Xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế: yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; quyết định thu tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị thất thoát do hành vi trái pháp luật gây ra; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; áp dụng các biện pháp quản lý khác theo quy định của pháp luật. Kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi tiền, quyền sử dụng đất, tài sản khác, khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và pháp luật có liên quan.

3. Đối với quy định việc khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, pháp luật: chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý áp dụng biện pháp cần thiết để kịp thời khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, kịp thời áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp để khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hủy bỏ, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành văn bản có nội dung trái pháp luật, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trình tự, thủ tục đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏ, sữa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mang tính chất chỉ đạo, điều hành nhưng có nội dung trái pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đối với việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm thì căn cứ phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm: chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có hành vi vi phạm; tiến hành thủ tục xử lý kỷ luật, ban hành quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, pháp luật về lao động và pháp luật có liên quan.

Có thể nói, đây là quy định mang tính khép kín vừa đánh giá được trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra, đồng thời đánh giá được tính hiệu quả nghiêm minh của công tác thanh tra.


Trần Hạ Giang, Phó phòng Người có công  (Cập nhật ngày 05-08-2015)    Các tin liên quan:
  Giảm thiểu tai nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng: Đâu là giải pháp? (15-07-2015)
  THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH THANH TRA LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH MAY MẶC NĂM 2015 (14-06-2015)
  Tăng cường công tác tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (18-04-2015)
  20 doanh nghiệp được kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) trong đợt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN năm 2015 (27-03-2015)
  Lễ phát động Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 (16-03-2015)
     Văn bản mới
Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định