TRANG CHỦ    
    GIỚI THIỆU    TIN TỨC - SỰ KIỆN    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH    VĂN BẢN PHÁP LUẬT    NGƯỜI PHÁT NGÔN    QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH    BÁO CÁO NGÀNH    DANH BẠ EMAIL, ĐIỆN THOẠI    CÔNG KHAI TÀI CHÍNH    LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN DỰ THẢO    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN    HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT    HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ    CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH    THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
     Tìm kiếm
Từ khóa:
Mục tin:
     Số lượt truy cập
  Đang online:
38
  Số lượt truy cập:
2307671
DICH VU CONG TRUC TUYEN
Văn phòng điện tử
Ý kiến đối với dịch vụ hành chính công
Đánh giá mức độ hài lòng
Tong dai 111

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Công khai dự toán năm 2019 (Kinh phí địa phương)

2. Công khai dự toán năm 2019 (Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia)

3. Công khai dự toán năm 2019 (Kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp)

4. Công khai dự toán bổ sung năm 2019 (Kinh phí Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy)

5. Công khai dự toán bổ sung năm 2019 (Kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội)

6. Công khai dự toán bổ sung năm 2019 (Kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu)

7. Công khai quyết toán kinh phí quý I năm 2019 (Quyết định số 127a/QĐ-SLĐTBXH)

8. Công khai quyết toán kinh phí quý II năm 2019 (Quyết định số 250a/QĐ-SLĐTBXH)

9. Công bố công khai dự toán năm 2019 (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) 

10. Công bố công khai dự toán năm 2019 (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Văn phòng Sở)

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

1. Quyết định số 02a/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/01/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

2. Quyết định số 24a/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/02/2018 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định.

3. Quyết định số 50a/QĐ-SLĐTBXH ngày 06/03/2018 Về việc công bố công khai dự toán bổ sung năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

4. Quyết định số 140b/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/05/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

5. Quyết định số 151b/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/05/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

6. Quyết định số 154d/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/05/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

7. Quyết định số 154c/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/05/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

8. Quyết định số 157a/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/05/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

9. Quyết định số 208a/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/06/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

10. Quyết định số 209a/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/06/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

11. Quyết định số 210a/QĐ-SLĐTBXH ngày 27/06/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

12. Quyết định số 247b/QĐ-SLĐTBXH ngày 02/08/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

13. Quyết định số 298/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/09/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

14. Quyết định số 344/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/10/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

15. Quyết định số 346/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/10/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

16. Quyết định số 377/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/11/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

17. Quyết định số 395/QĐ-SLĐTBXH ngày 26/11/2018 Về việc công bố công khai dự toán năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định

18. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em)

19. Công khai quyết toán năm 2018 (Kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em)

20. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí CTMT Giáo dục nghề nghiệp)

21. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia)

22. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu)

24. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững)

25. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí CTMT Giáo dục nghề nghiệp)

26. Công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí Đảm bảo xã hội và CTMT quốc gia)

27. Công khai bổ sung dự toán năm 2018 (Quyết định số 247a/QĐ-SLĐTBXH, Quyết định số 408/QĐ-SLĐTBXH, Quyết định số 01/QĐ-SLĐTBXH)

28. Công khai quyết toán kinh phí quý I năm 2018

29. Công khai quyết toán kinh phí quý II năm 2018

30. Công khai quyết toán kinh phí quý III năm 2018

31. Công khai quyết toán kinh phí quý IV năm 2018

32. Công khai quyết toán kinh phí năm 2018

33. Công bố công khai quyết toán năm 2018 (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng)

34. Công bố công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng): Quyết định số 03a/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 248/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 410/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 412/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 414/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 417/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 419/QĐ-SLĐTBXH.

35. Công bố công khai dự toán năm 2018 (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng - Văn phòng Sở): Quyết định số 03b/QĐ-LĐTBXH, Quyết định số 27b/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 169a/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 170a/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 249/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 411/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 413/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 415/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 416/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 418/QĐ-SLĐTBXHQuyết định số 420/QĐ-SLĐTBXH.

36. Công bố dự toán năm 2018 của cơ quan Văn phòng Sở

      Văn bản mới
V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trên lĩnh vực việc làm, lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Bình Định năm 2019

Công văn V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

Quyết định phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Luật Trẻ em

Quyết định phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bình Định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Bình đẳng giới

Luật Bình Đẳng Giới

     Thông báo
     Hình ảnh hoạt động
     Video
Portal Binh Dinh
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Công báo
Công dân hỏi Giám đốc Sở trả lời
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ : Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 25 Đường Tây Sơn - TP Quy Nhơn - Bình Định
Tel:+84.56.3824629 - Fax: +84.56.3827312
Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mỹ Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định